แฮนดี้ไซส์
ซุปราแมกซ์
อัลตราแมกซ์
ขนส่งซีเมนต์
ลำที่ ชื่อเรือ สัญชาติ ปีที่สร้าง พ.ศ. ขนาดระวาง บรรทุก รายละเอียดเกี่ยวกับเรือ Baltic Questionnaire
1 รัตนะ นารี ไทย 2545 28,442 icon download icon download
2 รจเรข นารี ไทย 2548 29,870 icon download icon download
3 นลินี นารี ไทย 2548 31,699 icon download icon download
4 จามจุรี นารี ไทย 2548 33,733 icon download icon download
5 จรณา นารี ไทย 2548 33,720 icon download icon download
6 มุกดา นารี ไทย 2552 30,162 icon download icon download
7 มยุรี นารี ไทย 2551 30,193 icon download icon download
8 มัลลิกา นารี ไทย 2551 30,195 icon download icon download
9 ล้านนา นารี ไทย 2555 33,843 icon download icon download
10 ลติกา นารี ไทย 2555 33,869 icon download icon download
11 อนัญญา นารี สิงคโปร์ 2554 33,857 icon download icon download
12 เบญจมาศ นารี สิงคโปร์ 2555 33,780 icon download icon download
13 จินตนา นารี สิงคโปร์ 2556 33,945 icon download icon download
14 วิภา นารี สิงคโปร์ 2558 38,851 icon download icon download
15 วิยะดา นารี สิงคโปร์ 2559 38,716 icon download icon download
เรือขนาดแฮนดี้ไซส์ 15 ลำ รวม 494,875 เรือขนาดแฮนดี้ไซส์ 15 ลำ
ค่าเฉลี่ย 32,992
16 กาญจนา นารี ไทย 2554 56,920 icon download icon download
17 กิระณา นารี ไทย 2554 56,823 icon download icon download
18 วริษา นารี ไทย 2553 53,839 icon download icon download
19 วริยา นารี ไทย 2554 53,833 icon download icon download
20 วิกานดา นารี ไทย 2556 53,857 icon download icon download
21 อภิรดี นารี สิงคโปร์ 2555 56,512 icon download icon download
22 บารนี นารี สิงคโปร์ 2555 56,441 icon download icon download
23 ชญานี นารี สิงคโปร์ 2555 56,548 icon download icon download
24 ดารณี นารี สิงคโปร์ 2555 56,588 icon download icon download
เรือขนาดซุปราแมกซ์ 9 ลำ รวม 501,361 เรือขนาดซุปราแมกซ์ 9 ลำ
ค่าเฉลี่ย 55,707
25 อินทิรา นารี ไทย 2557 63,468 icon download icon download
26 อิสรา นารี ไทย 2557 63,516 icon download icon download
27 สริตา นารี ไทย 2558 62,964 icon download icon download
28 สาริกา นารี ไทย 2558 63,023 icon download icon download
29 สาวิตรี นารี สิงคโปร์ 2559 63,016 icon download icon download
30 สวิตา นารี สิงคโปร์ 2559 62,970 icon download icon download
31 สุนิสา นารี ไทย 2559 63,007 icon download icon download
32 สโรชา นารี สิงคโปร์ 2560 63,047 icon download icon download
เรือขนาดอัลตราแมกซ์ 8 ลำ รวม 505,011 เรือขนาดอัลตราแมกซ์ 8 ลำ
ค่าเฉลี่ย 63,126
33 อภิญญา นารี สิงคโปร์ 2557 21,136 icon download icon download
34 บุญญา นารี สิงคโปร์ 2557 21,159 icon download icon download
35 ชัญญา นารี สิงคโปร์ 2557 21,114 icon download icon download
36 ดนยา นารี สิงคโปร์ 2558 21,149 icon download icon download
เรือขนส่งซีเมนต์ 4 ลำ รวม 84,558 เรือขนส่งซีเมนต์ 4 ลำ
ค่าเฉลี่ย 21,140
36 ลำ รวม 1,585,805 36 ลำ
ค่าเฉลี่ย 44,050
No. Ship Name Flag Year Built Dead Weight Tonnes Fleet Details Baltic Questionnaire
1 Rattana Naree Thai 2002 28,442 icon download icon download
2 Rojarek Naree Thai 2005 29,870 icon download icon download
3 Nalinee Naree Thai 2005 31,699 icon download icon download
4 Chamchuri Naree Thai 2005 33,733 icon download icon download
5 Charana Naree Thai 2005 33,720 icon download icon download
6 Mookda Naree Thai 2009 30,162 icon download icon download
7 Mayuree Naree Thai 2008 30,193 icon download icon download
8 Mallika Naree Thai 2008 30,195 icon download icon download
9 Lanna Naree Thai 2012 33,843 icon download icon download
10 Latika Naree Thai 2012 33,869 icon download icon download
11 Ananya Naree Singapore 2011 33,857 icon download icon download
12 Benjamas Naree Singapore 2012 33,780 icon download icon download
13 Chintana Naree Singapore 2013 33,945 icon download icon download
14 Vipha Naree Singapore 2015 38,851 icon download icon download
15 Viyada Naree Singapore 2016 38,716 icon download icon download
Handysize 15 Vessels Total 494,875  
Average 32,992
16 Kanchana Naree Thai 2011 56,920 icon download icon download
17 Kirana Naree Thai 2011 56,823 icon download icon download
18 Warisa Naree Thai 2010 53,839 icon download icon download
19 Wariya Naree Thai 2011 53,833 icon download icon download
20 Wikanda Naree Thai 2013 53,857 icon download icon download
21 Apiradee Naree Singapore 2012 56,512 icon download icon download
22 Baranee Naree Singapore 2012 56,441 icon download icon download
23 Chayanee Naree Singapore 2012 56,548 icon download icon download
24 Daranee Naree Singapore 2012 56,588 icon download icon download
Supramax 9 Vessels Total 501,361  
Average 55,707
25 Inthira Naree Thai 2014 63,468 icon download icon download
26 Issara Naree Thai 2014 63,516 icon download icon download
27 Sarita Naree Thai 2015 62,964 icon download icon download
28 Sarika Naree Thai 2015 63,023 icon download icon download
29 Savitree Naree Singapore 2016 63,016 icon download icon download
30 Savita Naree Singapore 2016 62,970 icon download icon download
31 Sunisa Naree Thai 2016 63,007 icon download icon download
32 Sarocha Naree Singapore 2017 63,047 icon download icon download
Ultramax 8 Vessels Total 505,011 Ultramax 8 Vessels
Average 63,126
33 Apinya Naree Singapore 2014 21,136 icon download icon download
34 Boonya Naree Singapore 2014 21,159 icon download icon download
35 Chanya Naree Singapore 2014 21,114 icon download icon download
36 Danaya Naree Singapore 2015 21,149 icon download icon download
Cement Carriers 4 Vessels Total 84,558  
Average 21,140
36 Vessels Total 1,585,805  
Average 44,050
เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

บริษัท พรีเชียส ชิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้นที่ G, 7, 8, และ 9 ถนนสาทรเหนือ,
สีลม, บางรัก,
กรุงเทพฯ10500 ประเทศไทย

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

สมาชิกใน

   

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google