การเปิดเผยข้อมูลตาม SET/SEC และข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่/เวลา หัวข้อข่าว
01 มี.ค. 2567 07:32 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการประชุม E-AGM ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10:30 น.
16 ก.พ. 2567 12:31 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือรัตนะ นารี)
12 ก.พ. 2567 17:06 กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (E-AGM) จ่ายเงินปันผล
12 ก.พ. 2567 17:06 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 4 สำหรับปี 2566
22 ม.ค. 2567 17:02 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือสาริกา นารี
27 ธ.ค. 2566 12:41 รายงานเงินกู้ใหม่จำนวน 18 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร SinoPac Capital International (HK) Limited ฮ่องกง
14 ธ.ค. 2566 17:01 รายงานการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ของบริษัทฯ
10 พ.ย. 2566 17:03 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 สำหรับปี 2566
07 พ.ย. 2566 06:57 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 37.50 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร Credit Agricole Corporate and Investment Bankle Corporate and Investment Bank
25 ต.ค. 2566 17:01 รายงานสัญญาเงินกู้เพื่อความยั่งยืนจำนวน 105 ล้านเหรียญสหรัฐ จากบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคาร Credit Agricole Corporate and Investment Bank
10 ต.ค. 2566 07:41 เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
25 ก.ย. 2566 17:02 รายงานการต่อสัญญาเช่าระยะยาวจำนวน 7 ฉบับ
16 ส.ค. 2566 06:55 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 26.25 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
15 ส.ค. 2566 13:07 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือภัทรา นารี
11 ส.ค. 2566 13:25 รายงานการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ของบริษัทฯ
08 ส.ค. 2566 17:01 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับปี 2566
23 มิ.ย. 2566 17:03 รายงานการแก้ไขสัญญาเงินกู้แบบมีหลักประกัน จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์ (เพิ่มข้อมูล) (แก้ไข)
20 มิ.ย. 2566 17:01 รายงานการแก้ไขสัญญาเงินกู้แบบมีหลักประกัน จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์
31 พ.ค. 2566 17:05 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือ ภวิดา นารี
15 พ.ค. 2566 17:01 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับปี 2566
15 พ.ค. 2566 17:01 การแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย
28 เม.ย. 2566 17:02 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (แก้ไข)
26 เม.ย. 2566 17:01 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก THE IYO BANK, LTD. สาขาสิงคโปร์
21 เม.ย. 2566 12:34 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10 เม.ย. 2566 17:02 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
03 เม.ย. 2566 17:02 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือสาวิตรี นารี
15 มี.ค. 2566 12:32 รายงานการต่อสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือสวิตา นารี
07 มี.ค. 2566 17:05 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการประชุม E-AGM ในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น.
07 มี.ค. 2566 17:04 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือรัตนะ นารี
22 ก.พ. 2566 12:33 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ในเรื่องบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
10 ก.พ. 2566 17:03 กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (E-AGM) จ่ายเงินปันผล และการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
06 ม.ค. 2566 17:06 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือลติกา นารี
19 ธ.ค. 2565 17:40 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือล้านนา นารี
13 ธ.ค. 2565 12:32 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือสโรชา นารี
11 พ.ย. 2565 17:08 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 สำหรับปี 2565
11 พ.ย. 2565 17:07 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายบริหารและกรรมการบริหาร
25 ต.ค. 2565 12:35 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือชญานี นารี
10 ต.ค. 2565 17:02 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือสุนิสา นารี
05 ต.ค. 2565 17:05 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือวริยา นารี
03 ต.ค. 2565 17:07 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวจำนวน 3 ฉบับ
30 ก.ย. 2565 12:37 เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯสำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
05 ก.ย. 2565 17:14 รายงานการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
15 ส.ค. 2565 17:59 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับปี 2565
25 ก.ค. 2565 20:23 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมือสอง ขนาด 35,892 เดทเวทตัน จำนวน 1 ลำ
21 มิ.ย. 2565 12:37 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 17.10 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์
13 มิ.ย. 2565 17:10 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมือสอง ขนาด 35,882 เดทเวทตัน จำนวน 1 ลำ
31 พ.ค. 2565 12:44 รายงานการซื้อเรือมือสองจำนวน 2 ลำ
18 พ.ค. 2565 08:28 รายงานความคืบหน้าเพิ่มเติม ในประเด็นตามรายงานข่าวเกี่ยวกับการจับกุมลูกเรือสัญชาติไทยจำนวน 22 ราย บนเรือชญานี นารี ในประเทศไนจีเรีย
11 พ.ค. 2565 12:34 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับปี 2565
20 เม.ย. 2565 12:41 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือสโรชา นารี
08 เม.ย. 2565 12:44 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
04 เม.ย. 2565 17:06 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565
04 เม.ย. 2565 17:04 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
04 มี.ค. 2565 17:04 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือสริตา นารี
01 มี.ค. 2565 17:52 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการประชุม E-AGM ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10:30 น.
21 ก.พ. 2565 19:14 กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (E-AGM) จ่ายเงินปันผล (แก้ไข Template) ยกเลิกวาระการประชุมในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการใหม่
17 ก.พ. 2565 12:47 กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (E-AGM) จ่ายเงินปันผล และการเปลี่ยนแปลงกรรมการ (แก้ไขเวลาเริ่มประชุม)
17 ก.พ. 2565 12:44 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือสาวิตรี นารี
14 ก.พ. 2565 19:33 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 สำหรับปี 2564
04 ก.พ. 2565 17:04 รายงานความคืบหน้าเพิ่มเติม ในประเด็นตามรายงานข่าวเกี่ยวกับการจับกุมลูกเรือสัญชาติไทยจำนวน 22 ราย บนเรือชญานี นารี ในประเทศไนจีเรีย
31 ม.ค. 2565 12:42 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือสวิตา นารี
10 ม.ค. 2565 17:09 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือสาริกา นารี
13 ธ.ค. 2564 17:04 รายงานความคืบหน้าเพิ่มเติม ในประเด็นตามรายงานข่าวเกี่ยวกับการจับกุมลูกเรือสัญชาติไทยจำนวน 22 ราย บนเรือชญานี นารี ในประเทศไนจีเรีย
15 พ.ย. 2564 17:03 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับปี 2564
15 พ.ย. 2564 17:02 แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
01 พ.ย. 2564 17:13 รายงานความคืบหน้าในประเด็นตามรายงานข่าวเกี่ยวกับการจับกุมลูกเรือสัญชาติไทยจำนวน 22 ราย บนเรือชญานี นารี ในประเทศไนจีเรีย
25 ต.ค. 2564 07:13 รายงานการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับเรือวิภา นารี
19 ต.ค. 2564 12:32 ชี้แจงเพิ่มเติม ถึงประเด็นตามรายงานข่าวเกี่ยวกับการจับกุมลูกเรือสัญชาติไทยจำนวน 22 ราย บนเรือชญานี นารี ในประเทศไนจีเรีย (ตามที่ตลาดฯ ได้สอบถาม)
15 ต.ค. 2564 17:21 ชี้แจงถึงประเด็นตามรายงานข่าวเกี่ยวกับการจับกุมลูกเรือสัญชาติไทยจำนวน 22 ราย บนเรือชญานี นารี ในประเทศไนจีเรีย
30 ก.ย. 2564 12:32 เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯสำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
27 ส.ค. 2564 12:32 รายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น PSL211A คงค้างทั้งหมดก่อนวันครบกำหนด ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย)
16 ส.ค. 2564 12:42 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับปี 2564
21 มิ.ย. 2564 17:59 รายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น PSL211A บางส่วนก่อนวันครบกำหนด ครั้งที่ 4
21 มิ.ย. 2564 17:57 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 38.35 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก Credit Agricole Corporate and Investment Bank
19 เม.ย. 2564 17:02 แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 (E-AGM)
30 มี.ค. 2564 12:45 รายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น PSL211A บางส่วนก่อนวันครบกำหนด ครั้งที่ 3
24 มี.ค. 2564 13:08 รายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น PSL206A คงค้างทั้งหมดก่อนวันครบกำหนด ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย)
12 มี.ค. 2564 17:17 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการประชุม E-AGM
27 พ.ย. 2563 17:42 รายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น PSL206A บางส่วนก่อนวันครบกำหนด ครั้งที่ 3
18 พ.ย. 2563 13:03 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก SinoPac Capital International (HK) Limited ฮ่องกง
14 ต.ค. 2563 17:02 รายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น PSL211A บางส่วนก่อนวันครบกำหนด ครั้งที่ 2
30 ก.ย. 2563 18:02 เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯสำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
21 ก.ย. 2563 17:03 รายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น PSL211A บางส่วนก่อนวันครบกำหนด
18 ก.ย. 2563 17:12 รายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น PSL206A บางส่วนก่อนวันครบกำหนด
30 ก.ค. 2563 17:25 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 รุ่น PSL211A
10 ก.ค. 2563 18:09 รายงานการลงนามสัญญาระงับข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับ Sainty Marine Corporation Ltd. ประเทศจีน (ปัจจุบันชื่อ Jiangsu Guoxin Corporation Ltd.) (“Sainty”)
08 ก.ค. 2563 17:43 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหา
08 ก.ค. 2563 17:27 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
03 ก.ค. 2563 17:01 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PSL211A ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
05 มิ.ย. 2563 17:04 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการประชุม E-AGM
29 พ.ค. 2563 17:02 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 10.10 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
19 พ.ค. 2563 17:03 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 รุ่น PSL206A
12 พ.ค. 2563 19:06 กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 งดจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงกรรมการ (E-AGM)
05 พ.ค. 2563 08:06 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PSL206A ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17 เม.ย. 2563 17:06 การขยายระยะเวลาเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
16 เม.ย. 2563 17:05 รายงานการแก้ไขสัญญาเงินกู้จากธนาคาร BNP Paribas
09 เม.ย. 2563 21:21 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
09 มี.ค. 2563 17:11 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และรายงานประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
30 ม.ค. 2563 17:05 การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของที่อยู่สำนักงานแห่งใหญ่จดทะเบียนของบริษัทฯ
16 ธ.ค. 2562 17:03 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
26 พ.ย. 2562 17:03 รายงานการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
18 พ.ย. 2562 17:03 แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
30 ก.ย. 2562 17:02 เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯสำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
17 เม.ย. 2562 17:11 แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ
05 เม.ย. 2562 17:11 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO
05 เม.ย. 2562 17:04 แจ้งกรรมการลาออก การเปลี่ยนแปลงของฝ่ายบริหารและกรรมการบริหาร
05 เม.ย. 2562 08:58 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 ก.พ. 2562 17:06 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และรายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 ต.ค. 2561 17:02 เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯสำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
02 ก.ค. 2561 08:40 หุ้นเพิ่มทุนของ PSL เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
19 มิ.ย. 2561 08:22 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PSL-W1 (F53-5)
09 พ.ค. 2561 17:07 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PSL-W1
24 เม.ย. 2561 17:17 รายงานการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (PSL-W1)
05 เม.ย. 2561 09:00 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13 มี.ค. 2561 17:12 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PSL-W1)
26 ก.พ. 2561 17:08 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และรายงานประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
18 ธ.ค. 2560 17:48 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 18 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
12 ธ.ค. 2560 17:07 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PSL-W1)
16 ต.ค. 2560 17:46 รายงานผลกระบวนการอนุญาโตตุลาการซึ่งเกี่ยวกับสัญญาระงับข้อพิพาท ระหว่างบริษัทฯ กับ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. (“Sanfu”)
02 ต.ค. 2560 17:06 เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯสำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
28 ก.ย. 2560 17:03 รายงานการเลิกบริษัทย่อย
11 ส.ค. 2560 17:27 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
15 มิ.ย. 2560 17:08 รายงานการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือฉบับสุดท้าย สำหรับตัวเรือหมายเลข SF130130 ซึ่งได้ลงนามกับอู่ต่อเรือ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd. (“อู่ต่อเรือ Sanfu”)
13 มิ.ย. 2560 18:44 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PSL-W1)
12 มิ.ย. 2560 18:19 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 16.25 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร BNP Paribas (“ธนาคาร BNP”)
30 พ.ค. 2560 17:19 รายงานการเลิกบริษัทย่อย
24 เม.ย. 2560 17:09 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือดุสิตา นารี)
18 เม.ย. 2560 17:17 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตันลำที่หกจากอู่ต่อเรือ Sanfu
05 เม.ย. 2560 08:46 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
05 เม.ย. 2560 08:42 แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
24 ก.พ. 2560 17:35 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
09 ม.ค. 2560 17:14 รายงานการเลิกบริษัทย่อย
14 ธ.ค. 2559 17:03 การจองซื้อและออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2559
08 ธ.ค. 2559 17:04 รายงานการยกเลิกบริษัทย่อย
28 พ.ย. 2559 17:03 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือวิจิตรา นารี)
21 พ.ย. 2559 17:02 แก้ไขข้อสัญญาบางประการในสัญญาสั่งต่อเรือ สำหรับตัวเรือหมายเลข SF130127 และ SF130130
10 ต.ค. 2559 17:10 เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
10 ต.ค. 2559 17:01 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตันลำที่ห้าจากอู่ต่อเรือ Sanfu
09 ต.ค. 2559 17:01 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
09 ต.ค. 2559 17:00 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
19 ก.ย. 2559 17:03 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรืออุรวี นารี)
07 ก.ย. 2559 17:17 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือบุษรา นารี)
29 ส.ค. 2559 17:03 รายงานการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ 2 ฉบับสุดท้าย สำหรับตัวเรือหมายเลข SAM14027B และหมายเลขSAM14028B ซึ่งได้ลงนามกับอู่ต่อเรือ Sainty
19 ส.ค. 2559 08:36 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ
17 ส.ค. 2559 17:12 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือปริณดา นารี)
15 ส.ค. 2559 17:26 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรืออภิสรา นารี)
15 ส.ค. 2559 17:24 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือสุชาดา นารี)
01 ส.ค. 2559 17:11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
01 ส.ค. 2559 17:11 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2559
01 ส.ค. 2559 17:10 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
26 ก.ค. 2559 17:03 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือชโลธร นารี)
20 ก.ค. 2559 17:14 รายงานการเลิกบริษัทย่อย
12 ก.ค. 2559 17:03 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”)
07 ก.ค. 2559 17:22 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตันลำที่สี่จากอู่ต่อเรือ Sanfu
17 พ.ค. 2559 17:02 รายงานการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 2 ฉบับ สำหรับตัวเรือหมายเลข SAM14025B และหมายเลข SAM14026B ซึ่งได้ลงนามกับอู่ต่อเรือ Sainty
09 พ.ค. 2559 17:10 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือธาริณี นารี)
25 เม.ย. 2559 17:02 รายงานการแก้ไขสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ 1 ฉบับสำหรับตัวเรือหมายเลข SF130130 กับ อู่ต่อเรือ Sanfu
21 เม.ย. 2559 17:02 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตันลำที่สาม จากอู่ต่อเรือ Sanfu
05 เม.ย. 2559 17:34 รายงานการได้รับอนุมัติการผ่อนปรนจากธนาคารสำหรับการดำรงอัตราส่วนตามข้อกำหนดทางการเงินบางข้อและรายงานข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล
04 เม.ย. 2559 17:08 การลงนามสัญญาระงับข้อพิพาท จำนวน 4 ฉบับ ระหว่างบริษัทฯ กับ อู่ต่อเรือ Sanfu
31 มี.ค. 2559 08:25 แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
30 มี.ค. 2559 19:20 รายงานการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 2 ฉบับ สำหรับตัวเรือหมายเลข SAM14023B และหมายเลข SAM14024B ซึ่งได้ลงนามกับอู่ต่อเรือ Sainty
22 มี.ค. 2559 08:42 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือฝนธิดา นารี)
16 มี.ค. 2559 17:02 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือมาธวี นารี)
25 ก.พ. 2559 17:01 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือเอมวิกา นารี)
24 ก.พ. 2559 17:03 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือชลลดา นารี)
24 ก.พ. 2559 17:02 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08 ก.พ. 2559 18:50 กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 งดจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้
08 ก.พ. 2559 13:01 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือศรัณยา นารี)
29 ม.ค. 2559 17:05 รายงานการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 2 ฉบับ สำหรับตัวเรือหมายเลข SAM14021B และหมายเลข SAM14022B ซึ่งได้ลงนามกับอู่ต่อเรือ Sainty
25 ม.ค. 2559 17:12 การจองซื้อและออกหุ้นกู้
22 ม.ค. 2559 17:03 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”)
08 ม.ค. 2559 08:14 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 มกราคม 2559
06 ม.ค. 2559 17:01 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ขนาด 38,500 เดทเวทตัน จำนวน 1 ลำ จากอู่ต่อเรือ Shanhaiguan
04 ม.ค. 2559 17:04 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือพลอยไพลิน นารี)
22 ธ.ค. 2558 17:02 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือสุจิตรา นารี)
03 ธ.ค. 2558 17:04 รายงานการเลิกบริษัทย่อย
16 พ.ย. 2558 17:29 รายงานการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 2 ฉบับ สำหรับตัวเรือหมายเลข SAM14019B และหมายเลข SAM14020B ซึ่งได้ลงนามกับอู่ต่อเรือ Sainty
05 พ.ย. 2558 17:48 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558
28 ต.ค. 2558 17:04 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตันลำที่สอง จากอู่ต่อเรือ Sanfu
27 ต.ค. 2558 17:02 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตันลำแรก จากอู่ต่อเรือ Sanfu
27 ต.ค. 2558 08:25 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
13 ต.ค. 2558 17:10 รายงานการลงนามสัญญาระงับข้อพิพาท จำนวน 2 ฉบับ ระหว่างบริษัทฯ กับอู่ต่อเรือ Sanfu
06 ต.ค. 2558 17:07 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้
01 ต.ค. 2558 17:02 เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
22 ก.ย. 2558 17:08 รายงานการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ของบริษัทฯ
14 ก.ย. 2558 17:02 รายงานการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 2 ฉบับ สำหรับตัวเรือหมายเลข SAM14017B และหมายเลข SAM14018B ซึ่งได้ลงนามกับอู่ต่อเรือ Sainty
01 ก.ย. 2558 18:16 รายงานการแก้ไขสัญญาเงินกู้วงเงิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร DNB และ ธนาคาร Export-Import Bank of China
03 ส.ค. 2558 18:14 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”)
29 ก.ค. 2558 13:28 รายงานข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล
28 ก.ค. 2558 13:44 รายงานการจัดตั้งโครงการการออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500 ล้านเหรียญสิงคโปร์
23 มิ.ย. 2558 12:51 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1) (F53-5)
12 มิ.ย. 2558 07:14 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจานวน 1 ลำ (เรือบุณฑริกา นารี)
11 มิ.ย. 2558 08:54 หุ้นเพิ่มทุนของ PSL เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มิถุนายน 2558
10 มิ.ย. 2558 12:57 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) (F53-5)
03 มิ.ย. 2558 08:32 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2558
29 พ.ค. 2558 08:28 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
14 พ.ค. 2558 18:24 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
30 เม.ย. 2558 17:11 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ขนาด 38,500 เดทเวทตัน จำนวน 1 ลำ จากอู่ต่อเรือ Shanhaiguan
29 เม.ย. 2558 09:22 กำหนดวัน Record Date วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”) และใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1 (แก้ไข pdf file)
28 เม.ย. 2558 17:38 กำหนดวัน Record Date วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”) และใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1
16 เม.ย. 2558 17:03 แจ้งกรรมการลาออก
10 เม.ย. 2558 17:28 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
31 มี.ค. 2558 17:10 แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
26 มี.ค. 2558 18:08 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
16 มี.ค. 2558 17:33 รายงานการแก้ไขสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ 4 ฉบับกับอู่ต่อเรือ Sanfu
09 มี.ค. 2558 12:40 เพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (แก้ไข pdf file)
09 มี.ค. 2558 08:55 เพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
23 ก.พ. 2558 13:19 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10 ก.พ. 2558 19:25 รายงานการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ของบริษัทฯ
30 ม.ค. 2558 17:57 กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย
06 ม.ค. 2558 17:39 รายงานการรับมอบเรือขนส่งซีเมนต์ลำสุดท้ายจากอู่ต่อเรือในประเทศจีน
เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

Precious Shipping PCL
No. 8, North Sathorn Road,
G, 7th, 8th, and 9th floors,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

สมาชิกใน

   

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google