การประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญ/วิสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 icon download
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2566 icon download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 icon download
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2565 icon download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 icon download
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2564 icon download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 icon download
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2563 icon download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 icon download
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2562 icon download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 icon download
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2561 icon download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 icon download
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2560 icon download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 icon download
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2559 icon download
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 2/2558 icon download
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) 2/2558 icon download
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 icon download
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2558 icon download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 icon download
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2558 icon download
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2557 icon download
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2557 icon download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2557 icon download
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2557 icon download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2556 icon download
รายงานการประชุมสามัญ/วิสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 icon download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 icon download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 icon download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 icon download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 icon download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 icon download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 icon download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 icon download
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2/2558 icon download
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 icon download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 icon download
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 icon download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 icon download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 icon download
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 icon download
เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

Precious Shipping PCL
No. 8, North Sathorn Road,
G, 7th, 8th, and 9th floors,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

สมาชิกใน

   

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google