ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
วันที่ เวลา รายการ สถานที่
17 พฤศจิกายน 2564 15:15 – 16:00 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3 ปี 2564 ผ่านระบบ video conference ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 สิงหาคม 2564 15:15 – 16:00 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2564 ผ่านระบบ video conference ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
09 สิงหาคม 2564 10:00 – 12:00 น. การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
19 พฤษภาคม 2564 15:15 – 16:00 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1 ปี 2564 ผ่านระบบ video conference ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 พฤษภาคม 2564 10:00 – 12:00 น. การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2564 09:30 น. การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
24 กุมภาพันธ์ 2564 16:15 – 17:00 น. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ผ่านระบบ video conference ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 พฤศจิกายน 2563 15:20 – 16:20 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3 ปี 2563 ผ่านระบบ video conference ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 สิงหาคม 2563 10:10 – 11:10 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2563 ผ่านระบบ video conference ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
08 กรกฎาคม 2563 10:30 น. การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
13 พฤษภาคม 2563 10:10 – 11:10 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1 ปี 2563 ผ่านระบบ video conference ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 – 10:00 น. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 พฤศจิกายน 2562 10:10 – 11:10 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3 ปี 2562 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 สิงหาคม 2562 15:20 – 16:20 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2562 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 พฤษภาคม 2562 15:20 – 16:20 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1 ปี 2562 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
04 เมษายน 2562 14:00 น. การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม
13 กุมภาพันธ์ 2562 10:00 – 11:10 น. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 พฤศจิกายน 2561 15:20 – 16:20 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3 ปี 2561 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 สิงหาคม 2561 09:00 – 10:00 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2561 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 พฤษภาคม 2561 15:20 – 16:20 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1 ปี 2561 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
04 เมษายน 2561 14:00 น. การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม
14 กุมภาพันธ์ 2561 10:10 – 11:10 น. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
07 พฤศจิกายน 2560 10:10 – 11:10 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3 ปี 2560 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
08 สิงหาคม 2560 10:10 – 11:10 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2560 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 พฤษภาคม 2560 15:20 – 16:20 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1 ปี 2560 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
04 เมษายน 2560 14:00 น. การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม
02 มีนาคม 2560 15:20 – 16:20 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส – Foreign (Financial Statement Q4/2016) อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.th/oppdayforeign
14 กุมภาพันธ์ 2560 10:10 – 11:10 น. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
08 พฤศจิกายน 2559 10:10 – 11:10 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3 ปี 2559 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 สิงหาคม 2559 07:00 – 17:00 น. กิจกรรมเยี่ยมชมเรือ “สริตา นารี” ท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง
11 สิงหาคม 2559 15:20 – 16:20 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2559 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 พฤษภาคม 2559 15:20 – 16:10 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1 ปี 2559 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 มีนาคม 2559 14.00 น. การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม
16 กุมภาพันธ์ 2559 10:10 – 11:10 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 4 ปี 2558 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

บริษัท พรีเชียส ชิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้นที่ G, 7, 8, และ 9 ถนนสาทรเหนือ,
สีลม, บางรัก,
กรุงเทพฯ10500 ประเทศไทย

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

สมาชิกใน

   

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google