จุดเด่นทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่
2566*
30/06/2566
2565*
31/12/2565
2564*
31/12/2564
2563*
31/12/2563
2562*
31/12/2562
2561*
31/12/2561
สินทรัพย์รวม
24,623.87
24,303.96 23,530.50
21,396.85
25,060.55 27,836.91
หนี้สินรวม
7,824.32
7,841.16
9,165.49
11,262.56
13,501.50
15,141.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น
16,799.50
16,462.77
14,364.98
10,134.26
11,559.01
12,695.42
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
1,559.29
1,559.29
1,559.29
1,559.29
1,559.29
1,559.29
รายได้รวม
2,537.57
9,146.64 8,814.29 3,739.07
4,182.65
4,970.12
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น
3.80
29.13 22.80 8.06 14.19
19.07
กำไรสุทธิ 364.56 4,850.79
4,474.93
-1,294.86
-228.49
456.20
กำไรต่อหุ้น (บาท)
0.23
3.11 2.87 -0.83
-0.15
0.29
ROA (%) **
10.90
21.99 21.78 -2.98
1.81
4.53
ROE (%) **
13.64
31.47 36.53 -11.94
-1.88
3.65
อัตรากำไรสุทธิ (%)
14.37
53.03 50.77 -34.63
-5.46
9.18
ณ วันที่
30/06/2566
31/12/2565
31/12/2564
31/12/2563
31/12/2562
31/12/2561
อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)
5.89
4.13 9.48
N/A
N/A
32.48
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (เท่า)
0.82
1.38
1.91
1.11
1.01
1.08
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
10.44
11.70 8.71 6.84
7.52
8.04
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
20.47
10.87
N/A
N/A
N/A
N/A
ราคาล่าสุด (บาท)
8.55
16.10 16.60 7.60
7.60
8.65
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
13,331.95
25,104.60 25,884.24 11,850.62
11,850.62
13,487.87

* จากงบการเงิน
** ปรับตัวเลขเต็มปี

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

Precious Shipping PCL
No. 8, North Sathorn Road,
G, 7th, 8th, and 9th floors,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

สมาชิกใน

   

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google