ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่

ชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

  บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

442,857,535

28.40%

442,857,535

28.40%

  บริษัท เกรนเทรด จำกัด

130,086,266

8.34%

130,086,266

8.34%

  นางสาวนิชิต้า ชาห์ *

108,054,537

6.93%

108,054,537

6.93%

  บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด

11,465,009

0.74%

11,465,009

0.74%

  Eastern Energy Pte Ltd. 555,000 0.04% 555,000 0.04%
1 รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยและอยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลชาห์ ** / *** 693,018,347 44.45% 693,018,347 44.45%
2

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

150,212,693

9.63%

176,104,228

11.29%

3

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม (จำนวน 121,386,275 หุ้น ถือภายใต้ Bank Julius Baer & Co. Ltd และจำนวน 140,000 หุ้น ถือภายใต้ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด)

121,526,275

7.79%

121,526,275

7.79%

4

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

34,324,059

2.20%

20,503,893

1.31%

5

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF

33,707,800

2.16%

20,766,900

1.33%

6

STATE STREET EUROPE LIMITED

26,326,318

1.69%

36,870,900

2.37%

7

BANQUE PICTET & CIE SA

14,428,500

0.93%

14,756,100

0.95%

8

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

13,561,900

0.87%

 –

0.00%

9

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

11,291,700

0.72%

0.00%

10

DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS

10,502,900

0.67%

0.00%

11

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
(นอกจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ข้างต้น)

450,391,370

28.89%

475,745,219

30.51%

รวมทั้งหมด

1,559,291,862

100.00%

1,559,291,862

100.00%

ผู้ถือหุ้น : 17,614 ราย

ผู้ถือหุ้น : 16,679 ราย

หมายเหตุ :
*  น.ส. นิชิต้า ชาห์ ผู้ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ และเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เกรนเทรด จำกัด และบริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด
**  ตระกูลชาห์ ประกอบไปด้วย 1. นางสาวนิชิต้า ชาห์   2. นางสาวสมิหรา ชาห์   3. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์  4. นางแองเจอลี่ กิริต ชาห์
***  ไม่มีข้อตกลง (shareholder agreement) ระหว่างผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 และ 3

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
“บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยในส่วนของเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป”

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

Precious Shipping PCL
No. 8, North Sathorn Road,
G, 7th, 8th, and 9th floors,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

สมาชิกใน

   

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google