บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”)
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์เชิงบวกเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อม

 • กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและการใช้พลังงาน รวมถึงการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า และการใช้พลังงานทางเลือกและแหล่งพลังงานทดแทน
 • ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึง การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การรีไซเคิลเท่าที่เป็นไปได้ และการอนุรักษ์คุณภาพน้ำ

ด้านสังคม

 • มุ่งมั่นที่จะเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อคนประจำเรือ พนักงาน และบุคลากรด้วยความเป็นธรรม โดยมีเป้าหมายให้เกิดความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางเพศ การพัฒนาตนเอง และความเป็นอยู่ที่ดี
 • มุ่งมั่นที่จะขยายขีดความสามารถและทักษะของพนักงานและคนประจำเรือ ผ่านการอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรมและการพัฒนาต่างๆ
 • มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดยตั้งเป้าหมายอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานเป็นศูนย์
 • ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและบริษัทฯ
 • ถ่ายทอดวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น

ด้านการกำกับดูแล

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายทางด้านภาษีของประเทศที่บริษัทฯ ไปดำเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันการคอร์รัปชั่น และส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักความเท่าเทียมและหลักจริยธรรม
 • บริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส ควบคู่ไปกับการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บุคคล และทรัพย์สิน
 • กำหนดและทบทวนเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่เหมาะสม
 • สร้างกลไกให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านการดาเนินงาน และปฏิบัติการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • ดำเนินการด้านความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลในระบบต่างๆของบริษัทฯ โดยคงไว้ซึ่งความถูกต้องและความพร้อมใช้ของข้อมูลที่มีอยู่
 • เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส โดยใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่แสดงอยู่ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การนำไปปฏิบัติ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคนประจำเรือทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การติดตาม คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ
บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

นโยบายนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

Precious Shipping PCL
No. 8, North Sathorn Road,
G, 7th, 8th, and 9th floors,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

สมาชิกใน

   

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google