การมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยบริษัทฯ ได้รวมเป้าหมายเหล่านี้ไว้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่การส่งเสริมสุขภาพที่ดี และความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพ ความเสมอภาคทางเพศ งานที่เหมาะสมและการเติบโตทางเศรษฐกิจการดำเนินการทางด้านภูมิอากาศ การเป็นองค์กรที่เข้มแข็งเพื่อสันติภาพ ความยุติธรรม และความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทฯ

ประเด็นความสำคัญ ผู้มีส่วนได้เสียหลัก ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ เป้าหมายปี 2573 ความพยายามของบริษัทฯ SDGs
ความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
 • หน่วยงานกำกับดูแล
 • ผู้ถือหุ้น
 • นักลงทุน
 • ชุมชนและสังคม
 • ระบุและประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
 • ผนวกการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ภัยพิบัติเข้ากับกรอบการบริหารความเสี่ยง
 • จัดทำรายงานตามข้อเสนอแนะและแนวการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD framework) และผนวกความเสี่ยงด้านสภาพอากาศเข้ากับการบริหารความเสี่ยงองค์กร
13 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • หน่วยงานกำกับดูแล
 • ผู้เช่าเรือ
 • ผู้ถือหุ้น
 • นักลงทุน
 • ชุมชนและสังคม
 • ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเที่ยวการขนส่งสินค้า (เดทเวทตัน) ลงร้อยละ 40 ภายในปี 2573 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ซึ่งเป็นปีฐาน
 • เป็นผู้ประกอบการขนส่งด้วยพลังงานใหม่ที่สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและความเป็นกลางทางคาร์บอน
 • เข้าร่วมกลุ่ม Getting to Zero Coalition กลุ่มพันธมิตรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเรือที่มีการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ในเชิงพาณิชย์
 • ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเที่ยวการขนส่งสินค้า (เดทเวทตัน) ลงร้อยละ 35.05ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2551
 • เรือของบริษัทฯ ทุกลำได้มีการวางแผนเส้นทางการเดินเรือเพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและเพื่มเพิ่มความปลอดภัย
 • บรรลุเป้าหมายในการลดการใช้เชื้อเพลิงร้อยละ 5 ต่อลำเรือ โดยการติดตั้งท่อ wake equalizing ducts ซึ่งป็นอุปกรณ์ที่ติดบริเวณใบจักรเรือ เพื่อช่วยลดอัตราการกินน้ำมันบนเรือเพิ่มอีก 7 ลำ รวมทั้งสิ้น 18 ลำ
 • จัดทำแบบสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลการปล่อยมลพิษ เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของพนักงาน
 • ริเริ่มโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมวิถีคาร์บอนต่ำและพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานในหมู่พนักงาน
13
น้ำทิ้งและของเสีย
 • หน่วยงานกำกับดูแล
 • ชุมชนและสังคม
 • ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดให้สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญเท่ากับปัจจัยทางด้านการค้าและการดำเนินงาน
 • ทำลายเรือด้วยวิธีที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดปริมาณน้ำที่สั่งซื้อจากฝั่งร้อยละ 25 ภายในปี 2572 โดยเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีฐาน
 • รักษาการรั่วไหลของน้ำมันให้เป็นศูนย์
 • แม้จะไม่มีทำลายเรือในช่วงเวลานี้ เรือทุกลำของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรที่ได้รับการยอมรับ และได้ใบรับรอง “การจัดเก็บวัตถุอันตราย (Inventory of Hazardous Materials Certificate)” ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อเรือลำใดถูกทำลาย เรือลำนั้นจะถูกทำลายด้วยวิธีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน
 • จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ‘Team Up to Clean Up’ ณ หาดบ้านอำเภอ เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น
 • ตั้งเป้าหมายภายในในการลดของเสียจากอาหารร้อยละ 20 ภายในปี 2572 โดยเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นปีฐาน
13
14
การต่อต้านคอร์รัปชั่น
 • พนักงาน
 • ผู้เช่าเรือ
 • คู่ค้า
 • หน่วยงานกำกับดูแล
 • ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ยอมรับการกระทำใดๆที่เกี่ยวกับการติดสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นศูนย์
 • จัดอบรมพนักงาน (พนักงานเข้าร่วมอบรมร้อยละ100)
 • สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นกับพนักงานและคู่ค้า
 • ไม่มีเหตุละเมิดหลักการด้านจริยธรรมใดๆ ในปี 2565
16
ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
 • ผู้ถือหุ้น
 • พนักงาน
 • นักลงทุน
 • เพื่อสร้าง รักษา และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
 • บริหารจัดการเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างมูลค่าระยะยาวผ่านความยั่งยืน
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • มุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้า และทำให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า
 • การประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปี
 • พิจารณาลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • บรรลุเป้าหมายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
การฝึกอบรมและการศึกษา
 • พนักงาน
 • ชุมชนและสังคม
 • เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อสุขภาพและความปลอดภัย และเพื่อขยายขีดความสามารถและทักษะของพนักงาน บริษัทฯจัดให้มีการฝึกอบรมภายในองค์กรและจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาสำหรับพนักงานทั่วทั้งองค์กร
 • ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภายใน สำหรับลูกเรือทุกคน
 • เน้นแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกเรือได้พัฒนาทักษะ และความตระหนักในการเดินเรือ โดยการผ่านการเรียนรู้สภาพอากาศ สภาวะทางทะเล และสภาพท่าเรือต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่ประจำเรือและลูกเรือจำนวนทั้งสิ้น 1,021 ราย เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทั้งหมด 18 หลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ และหลักสูตรที่ดำเนินการอบรมในศูนย์ฝึกอบรม 4 หลักสูตร
 • ริเริ่มโครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงานและลูกเรือ
 • มอบทุนการศึกษาและการฝึกงานแก่นักเรียนนายเรือหรือนักเรียนในอุตสาหกรรมการเดินเรือและขนส่ง
.4
ความปลอดภัย อาชีวะ และอนามัย
 • พนักงาน
 • ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวะ และอนามัยขั้นสูงสุด
 • บรรลุเป้าหมายไม่มีพนักงานเสียชีวิต
 • คงอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานไว้ต่ำกว่า ร้อยละ 0.30 (ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน)
 • ดูแลให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ผ่านมาตรการต่างๆ
 • จัดให้มีการทำงานทางไกล เพื่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในช่วงสถานการณ์โรคระบาด
3
ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางโอกาส
 • พนักงาน
 • หน่วยงานกำกับดูแล
 • มีความยุติธรรมและเอาใจใส่พนักงาน ให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาและการเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมความหลากหลายของบุคลากร
 • จัดทำนโยบายความหลากหลายและความเท่าเทียม
 • จัดอบรมเรื่องความเท่าเทียมทางเพศสำหรับพนักงาน
 • มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนายเรือเพศหญิงจำนวน 1 คน
5

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

Precious Shipping PCL
No. 8, North Sathorn Road,
G, 7th, 8th, and 9th floors,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

สมาชิกใน

   

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google