การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น แต่กล่าวโดยรวมแล้ว ยังคงเป็นแหล่งสำคัญของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก

เมื่อกล่าวถึงการลดคาร์บอน ภาคการเดินเรือต้องมีบทบาทมากขึ้นในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากภาคส่วนนี้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งในด้านสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้นำกรอบการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ TCFD มาใช้เพื่อระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผนวกเข้ากับนโยบายการจัดการของบริษัทฯ กรอบ TCFD ได้แสดงขั้นตอนการดำเนินงานขององค์ประกอบหลักทั้งสี่ ได้แก่: การกำกับดูแล กลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

การกำกับดูแล

อธิบายการกำกับดูแลของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ >>>>
คณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โอกาส และนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้แน่ว่าความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศได้ผ่านการพิจารณาในระดับคณะกรรมการบริษัทฯ

อธิบายถึงบทบาทของฝ่ายบริหารในการประเมินและจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ >>>> กรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีหน้าที่ในการติดตามดูแลความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร การบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ (เทคนิค) โดยดูแลให้แน่ใจว่ามีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้รับการประเมินในทุกขั้นตอนการทำงาน กรรมการ (เทคนิค) มีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของเรือทุกลำ รวมถึงกำหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการการดําเนินงาน และกรรมการ (การเงิน) มีหน้าที่ติดตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ตรงกับความคาดหวังเหล่านี้ และรายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์ของบริษัทฯ – เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินเรือในอนาคต

การขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ำที่สุด และมีความสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นร้อยละ 2.5-3 ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงระยะยาวที่สำคัญที่ทุกคนต้องให้ความสนใจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลเสียต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการเดินเรือ การประเมินผลกระทบของการขนส่งทางทะเลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ให้คนรุ่นหลัง

หลักปรัชญาของบริษัทฯ ได้นำเอาหลักการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลมาปรับใช้ รายงานนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ สู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และบรรษัทภิบาลในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลักดันการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างมาตรการระยะยาว เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การระบุโอกาส และความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

ความเสี่ยงและโอกาส ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ กลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน (Transition Risk) นโยบาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับ (Policies, Laws & regulations) · การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนไดออกไซด์และสภาพภูมิอากาศ (ระยะสั้นและระยะยาว 3-20 ปี) · ต้นทุนสูงขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ที่มีความซับซ้อน
· ต้นทุนสูงขึ้นจากการเดินเรือที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ และต้นทุนเหล่านี้ไม่สามารถเรียกเก็บจากผู้เช่าเรือได้
· ราคาคาร์บอนสูงขึ้น
· กระทบต่อความสามารถในการปล่อยเช่าเรือ เนื่องจากคะแนนด้านสิ่งแวดล้อมไม่ดี
· เข้าร่วมโครงการเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง
· ลงทุนในอุปกรณ์ประหยัดเชื้อเพลิง
· รวมราคาคาร์บอนเข้ากับการดำเนินงานและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
· ผนวกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาลเข้ากับการกำกับดูแล
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology) · ความอยู่รอดของธุรกิจด้วยเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (ระยะยาว: มากกว่า 10-20 ปี)
· การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการปรับปรุงอุปกรณ์ (ระยะกลาง: มากกว่า 3-10 ปี)
· ใช้ข้อมูลเส้นทางการเดินเรือและการปล่อยมลพิษเพื่อกำหนดความสัมพันธ์และสร้างรูปแบบความเชื่อมโยง (ระยะกลาง: 3-10 ปี)
· ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
· ลดการใช้เชื้อเพลิง
· ปรับปรุงการดำเนินงานของเรือ
· ต้นทุนเพิ่มขึ้น
· ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น 
· สำรวจและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการลดปริมาณการปล่อยมลพิษ
· ระบุและนำเทคโนโลยีใหม่และแนวโน้มในอนาคตมาประยุกต์ใช้โดยทีมงานด้านเทคนิคที่มีประสบการณ์สูง
· มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
· สร้างความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงทางการตลาด (Market) · ขั้นตอนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น (ระยะยาว: มากกว่า 10-20 ปี)
· เส้นทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) (ระยะยาว: มากกว่า 10-20 ปี)
· ความต้องการเรือที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำเพิ่มขึ้น
· ผลกระทบต่อรายได้และการประเมินมูลค่าเรือเก่าที่มีการใช้เชื้อเพลิงสูง
· ผู้นำในอุตสาหกรรมในการนำเรือที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์มาใช้ในเชิงพาณิชย์
· ติดตามการปล่อยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทฯ
· กำหนดเป้าหมายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
· ลงทุนในเรือที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน
· วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษ
· สำรวจการใช้เชื้อเพลิงที่มีการปล่อยมลพิษต่ำหรือการใช้เป็นศูนย์ในเชิงพาณิชย์
ภาพลักษณ์องค์กร (Reputation) · ความกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย – ความล่าช้าในการนำเรือที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์มาใช้ (ระยะกลาง 3-10 ปี) · ผลกระทบต่อการดำเนินงานและส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ · ทำการพัฒนาเรือที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ
· เข้าร่วมโปรแกรมต่างๆ เช่น Geeting to Zero Coalition เพื่อสำรวจเชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์
ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risks) ภัยธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน (Acute) · การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – อุณหภูมิสูงขึ้น
· เพิ่มความรุนแรงและความถี่ของโรคที่เกิดจากสภาพอากาศ (ระยะกลาง 3-10 ปี)
· สร้างความเสียหายต่อคน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
· ต้นทุนเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินเรือกระทันหัน
· การผนวกสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ
· ใช้ข้อมูลเรือในการติดตามรูปแบบสภาพอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระยะยาว (Chronic) · การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพภูมิอากาศระยะยาว ส่งผลให้เกิดพายุที่มีความรุนแรงแบบใหม่ๆ (ระยะยาว 10-20 ปี) · ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการบรรเทาผลกระทบและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและการประกันภัย

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

Precious Shipping PCL
No. 8, North Sathorn Road,
G, 7th, 8th, and 9th floors,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

Subscribe to Our Newsletter

JOIN US!

Sign up to keep up to date on our latest NEWS

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google