กฏบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านการตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีการทบทวนโดยสม่ำเสมอ การตรวจสอบภายในคือการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการทดสอบและการประเมินกิจกรรมการต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามความประสงค์ของผู้บริหารและคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ปฏิบัติสำเร็จตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับมาตราฐานการตรวจสอบสากล (International Auditing Standards) ฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังรายละเอียดต่อไปนี้


หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ได้ถูกกำหนดให้แยกเป็นอิสระจากส่วนงานอื่น ๆ ภายในบริษัทฯและมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  • คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดบทบาท หน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในภายใต้คำปรึกษาของฝ่ายบริหารและคำชี้แนะจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  • นอกจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีบทบาทเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • ความรับผิดชอบที่สำคัญของฝ่ายตรวจสอบภายในคือเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ความมีประสิทธิภาพ การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดูแลการบันทึกรายการและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีหน้าที่ในการทดสอบการบันทึกรายการ การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การสอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งรวมทั้งนโยบายของฝ่ายบริหารและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัทฯ การตรวจสอบตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชีภายนอก การให้คำเสนอแนะเพื่อแก้ไขให้ดีขึ้น การตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมถึงการสอบทานการเปิดเผยข้อมูล กิจกรรมที่ฝ่ายตรวจสอบภายในให้ความสำคัญอีกอย่าง คือการตรวจสอบการปฏิบัติการพิเศษและการตรวจปฏิบัติการตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับอนุญาตโดยตรงจากคณะกรรมการ ให้เข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นคู่มือปฏิบัติงาน การบันทึกรายการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินของบริษัทฯ แฟ้มเอกสาร รายงานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลจากบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามกิจกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และการให้ความร่วมมือที่ดีในการปฏิบัติงานตรวจสอบระหว่างผู้ตรวจสอบภายใ น ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

Precious Shipping PCL
No. 8, North Sathorn Road,
G, 7th, 8th, and 9th floors,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

สมาชิกใน

   

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google