ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้
การออกหุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ตามข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563)
สัญลักษณ์ตราสารหนี้ (สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) PSL211A
วงเงินหุ้นกู้ที่ออก
วงเงินหุ้นกู้คงค้าง
3,590 ล้านบาท
2,872 ล้านบาท
ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
วันที่เสนอขาย 22 มกราคม 2559
เสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไป
มูลค่าที่ตราไว้เดิม
มูลค่าที่ตราไว้ปัจจุบัน
1,000 บาทต่อหน่วย
800 บาทต่อหน่วย
อายุหุ้นกู้ 6 ปี 6 เดือน
วันครบกำหนดไถ่ถอน 22 กรกฎาคม 2565
อัตราดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว) ร้อยละ 5.25 ต่อปี (วันที่ 22 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 21 มกราคม 2563)  
ร้อยละ 6.75 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2563)
วันกำหนดการชำระดอกเบี้ย ทุกไตรมาส
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดชำระ ไม่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออก 1.  BBB- โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
2.  BB+  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
3.  BB+  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
4.  BB  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Filing (Thai version only) sfa2 y
ข้อกำหนดสิทธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) sfa2 y
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PSL211A ครั้งที่ 1/2563
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PSL211A ครั้งที่ 1/2563
การออกหุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ตามข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563)
สัญลักษณ์ตราสารหนี้ (สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) PSL206A
วงเงินหุ้นกู้ที่ออก
วงเงินหุ้นกู้คงค้าง
1,960 ล้านบาท
329.28 ล้านบาท
ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
วันที่เสนอขาย 9 ธันวาคม 2559
เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันและผุ้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าที่ตราไว้เดิม
มูลค่าที่ตราไว้ปัจจุบัน
1,000 บาทต่อหน่วย
168 บาทต่อหน่วย
อายุหุ้นกู้ 5 ปี
วันครบกำหนดไถ่ถอน 9 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว) ร้อยละ 5.00 ต่อปี (9 ธันวาคม 2559 – 8 มิถุนายน 2563)
ร้อยละ 6.50 ต่อปี (9 ธันวาคม 2563 – 8 ธันวาคม 2564)
วันกำหนดการชำระดอกเบี้ย ทุกไตรมาส
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดชำระ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออก ไม่ได้จัดอันดับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Filing  sfa2 y
ข้อกำหนดสิทธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) sfa2 y
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PSL206A ครั้งที่ 1/2563
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PSL206A ครั้งที่ 1/2563 sfa2 y
เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

Precious Shipping PCL
No. 8, North Sathorn Road,
G, 7th, 8th, and 9th floors,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

สมาชิกใน

   

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google