การฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้:

การฝึกอบรมและการพัฒนาสาหรับลูกเรือ:

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เพียงแต่มีการฝึกอบรมความชา นาญด้านการบริหารการเดินเรือเท่านั้น แต่ยังได้มีการพัฒนาด้านคุณภาพและความสามารถ ของพนักงานทั้งบนเรือและที่สา นักงานอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าจะสามารถประสบความสา เร็จตามเกณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือได้ด้วย การอุทิศตนและความซื่อสัตย์ของลูกเรือ ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ และฝ่ายตรวจสอบบนเรือ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของคนประจาเรือและให้โอกาสพวกเขาได้มีความก้าวหน้าในองค์กรต่อไป

พนักงานประจาเรือทุกนายของบริษัทฯ ถูกกาหนดให้เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุป ณ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่กรุงเทพฯ ก่อนที่จะถูกมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่บนเรือของบริษัทฯ พนักงานประจา เรือจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่า เสมอ โดยเฉพาะกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบ่อยครั้งที่พนักงานประจา เรือจะถูกส่งไปอบรม เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
เกิดขึ้น

บริษัทฯ มีกลไกที่ให้พนักงาน และลูกเรือบนเรือ สามารถส่งข้อร้องเรียน หรือข้อแนะนา ต่างๆ มายังสานักงานของ บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ หวังว่ากลไกนี้จะสนับสนุนให้พนักงานบนเรือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล และช่วยปรับปรุงการดา เนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมบนเรือ โดยนาโปรแกรมวีดีทัศน์เกี่ยวกับความปลอดภัยบนเรือที่ดีที่สุดมาใช้อีกด้วยเพื่อให้เกิดแรงจูงใจต่อพนักงานประจาเรือใหม่ และให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาที่ประจาการบนเรือ บริษัทฯ จึงกาหนดให้ทากิจกรรมร่วมกับนายประจาเรืออาวุโส และเพื่อทดสอบวัดระดับความสามารถ บริษัทฯ ได้จัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับวัดระดับความสามารถไว้ประจาบนเรือ โดยผลของการทดสอบดังกล่าวทาให้พนักงานประจาเรือสามารถทราบจุดอ่อนของตนเอง และกาหนด แนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนดังกล่าวต่อไป

ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลและหอบังคับการเดินเรือจาลอง:

บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทางทะเลและหอบังคับการเดินเรือจาลอง ณ สานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2551 โดยสิ่งเหล่านี้จะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงของกระบวนการฝึกอบรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ และทาให้ทั้งพนักงานและลูกเรือได้พัฒนาในเรื่องการเดินเรือทะเลที่ทันสมัย สาหรับหอบังคับการเดินเรือจาลองถูกสร้างให้เหมือนหอบังคับการจริงของเรือ โดยจาลองสถานการณ์ขณะนาเรือเข้าสู่ท่าเรือหลัก เพื่อให้พนักงานและลูกเรือได้เห็นภาพและเข้าใจระบบการนาเรือเข้าเทียบท่า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ได้มีการยกระดับและปรับปรุงหอบังคับการเดินเรือจาลอง ซึ่งรวมถึงการติดตั้งโปรเจคเตอร์ แผงควบคุม จอแสดงผล และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหม่ทั้งหมด อีกทั้งยังมีการอัพเดตซอฟต์แวร์ที่จาเป็นสาหรับกองเรือของบริษัทฯ ซึ่งอัพเดตเสร็จพร้อมใช้ฝึกอบรมในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563

ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลได้มีการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรอบรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษ สาหรับสาหรับวิศวกรเรือ นายประจาเรือฝ่ายเดินเรือ และลูกเรือ ในทุกระดับ ในขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดเตรียมหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อเป็นการช่วยเสริมความรู้ที่จาเป็นให้กับวิศวกรเรือ และนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้บุคลากรทางเรือเหล่านั้นสามารถที่จะปฏิบัติงานบนเรือให้เป็นไปตามกฏข้อบังคับใหม่ เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณของกามะถันที่อนุญาตให้มีผสมอยู่ในน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้บนเรือ รวมถึง ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ามันเชื้อเพลิงบนเรือ ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ลูกเรือ บริษัทฯได้จัดให้มีหลักสูตรพิเศษโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ยกตัวอย่างเช่น การจัดอบรมหลักสูตร ‘Hydraulics Machinery’ ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะสาหรับกองเรือของบริษัทฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลในเดือนมกราคม 2563

ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทะเลนี้เป็นก้าวที่สาคัญของบริษัทฯ ที่จะดาเนินการฝึกอบรมให้พนักงานและลูกเรือมีการดูแลตัวเองที่ดีและดูแลเรือที่ต้องประจาการ ทั้งหมดนี้คือความมุ่งหมาย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของลูกเรือและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

ในระหว่างปี 2565 สถานการณ์ของโควิด-19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น บริษัทฯ จึงจัดอบรมผ่านทางออนไลน์ นายประจาเรือและลูกเรือจานวน 1,021 คน ได้เข้าอบรมหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 18 หลักสูตรซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างปี ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการฝึกอบรมลูกเรือ หลักสูตรที่เป็นการอบรมผ่านทางออนไลน์มีทั้งหมด 18 หลักสูตร ในขณะที่อีก 4 หลักสูตร ซึ่งต้องใช้หอบังคับการเดินเรือจาลองและระบบปฏิบัติการของแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดอบรมขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมการเดินเรือทางทะเลและหอบังคับการเดินเรือจาลอง ในปี 2565 บริษัทฯ เพิ่มหลักสูตรการเรียนรู้ ได้แก่ หลักสูตร Marine Engine ME-B Control System Standard Operation และหลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบเรือ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

Precious Shipping PCL
No. 8, North Sathorn Road,
G, 7th, 8th, and 9th floors,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

สมาชิกใน

   

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google