วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562

 

จุดเด่นทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
 
ณ วันที่
2562*
30/09/2562
2561*
31/12/2561
2560*
31/12/2560
2559*
31/12/2559
2558*
31/12/2558
2557*
31/12/2557
2556*
31/12/2556
สินทรัพย์รวม
25,412.05
27,836.91
28,833.24
32,316.03
32,457.82
27,908.53
25,509.76
หนี้สินรวม
13,689.52
15,141.45
16,497.75
18,683.46
15,971.65
12,624.67
9,878.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น
11,722.49
12,695.42
12,335.45
13,632.54
16,488.08
15,285.00
15,620.59
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
1,559.29
1,559.29
1,559.28
1,559.28
1,559.28
1,039.52
1,039.52
รายได้รวม
3,040.89
4,998.19
4,412.50
3,795.07
4,272.16
4,669.23
4,860.19
กำไรสุทธิ
-254.63
456.20
-129.48
-2,664.90
-2,425.78
-80.22
527.77
กำไรต่อหุ้น (บาท)
-0.16
0.29
-0.08
-1.71
-1.82
-0.08
0.51
ROA(%) **
2.43
4.53
2.72
-5.2
-6.16
1.57
4.05
ROE(%) **
-0.86
3.65
-1.00
-17.69
-15.27
-0.52
3.51
อัตรากำไรสุทธิ (%)
-8.37
9.13
-2.93
-70.22
-56.78
-1.72
10.86
               
ณ วันที่
30/09/2562
31/12/2561
31/12/2560
31/12/2559
31/12/2558
30/12/2557
27/12/2556
อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)
N/A
32.48
N/A
N/A
N/A
1,421.93
54.30
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (เท่า)
0.98
1.08
1.31
0.96
0.48
0.94
1.48
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
7.57
8.04
8.01
8.55
11.65
14.46
14.40
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
N/A
N/A
N/A
N/A
1.20
2.94
2.35
ราคาล่าสุด (บาท)
7.40
8.65
10.50
8.20
5.55
13.60
21.30
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
11,538.76
13,487.87
16,372.45
12,786.10
8,654.01
14,137.48
22,141.79
 


* จากงบการเงินรวม
** ปรับตัวเลขเต็มปี

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800