วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2563

 

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญ/วิสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563
icon download
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2563
icon download
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562
icon download
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2562
icon download
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561
icon download
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2561
icon download
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560
icon download
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2560
icon download
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559
icon download
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2559
icon download
  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 2/2558
icon download
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) 2/2558
icon download
 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558
icon download
 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2558
icon download
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558
icon download
 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2558
icon download
 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2557
icon download
 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2557
icon download
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2557
icon download
 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 1/2557
icon download
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2556
icon download
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2555
icon download

รายงานการประชุมสามัญ/วิสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562
icon download
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
icon download
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560
icon download
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559
icon download
 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2/2558
icon download
 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
icon download
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
icon download
 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557
icon download
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557
icon download
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556
icon download
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555
icon download
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554
icon download

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 icon download
 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 icon download
 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 icon download
 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 icon download
 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 icon download

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 icon download
 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 icon download
 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 icon download
 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 icon download
 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 icon download

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800