วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2563
การเปิดเผยข้อมูลตาม SET/SEC

 

วันที่/เวลา หัวข้อข่าว  
03 ก.ค. 2563 17:01 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PSL211A ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
05 มิ.ย. 2563 17:04 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการประชุม E-AGM รายละเอียด
29 May 2020 17:02 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 10.10 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย รายละเอียด
19 พ.ค. 2563 17:03 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 รุ่น PSL206A รายละเอียด
12 พ.ค. 2563 19:06 กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 งดจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงกรรมการ (E-AGM) รายละเอียด
05 พ.ค. 2563 08:06 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PSL206A ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
17 เม.ย. 2563 17:06 การขยายระยะเวลาเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียด
16 เม.ย. 2563 17:05 รายงานการแก้ไขสัญญาเงินกู้จากธนาคาร BNP Paribas รายละเอียด
09 เม.ย. 2563 21:21 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียด
09 มี.ค. 2563 17:11 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และรายงานประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
30 ม.ค. 2563 17:05 การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของที่อยู่สำนักงานแห่งใหญ่จดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียด
16 ธ.ค. 2562 17:03 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย รายละเอียด
26 พ.ย. 2562 17:03 รายงานการเลิกกิจการของบริษัทย่อย รายละเอียด
18 พ.ย. 2562 17:03 แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
30 ก.ย. 2562 17:02 เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯสำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียด
17 เม.ย. 2562 17:11 แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ รายละเอียด
05 เม.ย. 2562 17:11 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO รายละเอียด
05 เม.ย. 2562 17:04 แจ้งกรรมการลาออก การเปลี่ยนแปลงของฝ่ายบริหารและกรรมการบริหาร รายละเอียด
05 เม.ย. 2562 08:58 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
26 ก.พ. 2562 17:06 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และรายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
02 ต.ค. 2561 17:02 เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯสำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รายละเอียด
02 ก.ค. 2561 08:40 หุ้นเพิ่มทุนของ PSL เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด
19 มิ.ย. 2561 08:22 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PSL-W1 (F53-5) รายละเอียด
09 พ.ค. 2561 17:07 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PSL-W1 รายละเอียด
24 เม.ย. 2561 17:17 รายงานการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (PSL-W1) รายละเอียด
05 เม.ย. 2561 09:00 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
13 มี.ค. 2561 17:12 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PSL-W1) รายละเอียด
26 ก.พ. 2561 17:08 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และรายงานประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
18 ธ.ค. 2560 17:48 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 18 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย รายละเอียด
12 ธ.ค. 2560 17:07 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PSL-W1) รายละเอียด
16 ต.ค. 2560 17:46 รายงานผลกระบวนการอนุญาโตตุลาการซึ่งเกี่ยวกับสัญญาระงับข้อพิพาท ระหว่างบริษัทฯ กับ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. ("Sanfu") รายละเอียด
02 ต.ค. 2560 17:06 เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯสำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รายละเอียด
28 ก.ย. 2560 17:03 รายงานการเลิกบริษัทย่อย รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 17:27 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
15 มิ.ย. 2560 17:08 รายงานการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือฉบับสุดท้าย สำหรับตัวเรือหมายเลข SF130130 ซึ่งได้ลงนามกับอู่ต่อเรือ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd. ("อู่ต่อเรือ Sanfu") รายละเอียด
13 มิ.ย. 2560 18:44 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PSL-W1) รายละเอียด
12 มิ.ย. 2560 18:19 รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 16.25 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร BNP Paribas ("ธนาคาร BNP") รายละเอียด
30 พ.ค. 2560 17:19 รายงานการเลิกบริษัทย่อย รายละเอียด
24 เม.ย. 2560 17:09 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือดุสิตา นารี) รายละเอียด
18 เม.ย. 2560 17:17 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตันลำที่หกจากอู่ต่อเรือ Sanfu รายละเอียด
05 เม.ย. 2560 08:46 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ รายละเอียด
05 เม.ย. 2560 08:42 แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียด
24 ก.พ. 2560 17:35 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
09 ม.ค. 2560 17:14 รายงานการเลิกบริษัทย่อย รายละเอียด
14 ธ.ค. 2559 17:03 การจองซื้อและออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียด
08 ธ.ค. 2559 17:04 รายงานการยกเลิกบริษัทย่อย รายละเอียด
28 พ.ย. 2559 17:03 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือวิจิตรา นารี) รายละเอียด
21 พ.ย. 2559 17:02 แก้ไขข้อสัญญาบางประการในสัญญาสั่งต่อเรือ สำหรับตัวเรือหมายเลข SF130127 และ SF130130 รายละเอียด
10 ต.ค. 2559 17:10 เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 รายละเอียด
10 ต.ค. 2559 17:01 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตันลำที่ห้าจากอู่ต่อเรือ Sanfu รายละเอียด
09 ต.ค. 2559 17:01 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียด
09 ต.ค. 2559 17:00 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียด
19 ก.ย. 2559 17:03 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรืออุรวี นารี) รายละเอียด
07 ก.ย. 2559 17:17 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือบุษรา นารี) รายละเอียด
29 ส.ค. 2559 17:03 รายงานการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ 2 ฉบับสุดท้าย สำหรับตัวเรือหมายเลข SAM14027B และหมายเลขSAM14028B ซึ่งได้ลงนามกับอู่ต่อเรือ Sainty รายละเอียด
19 ส.ค. 2559 08:36 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ รายละเอียด
17 ส.ค. 2559 17:12 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือปริณดา นารี) รายละเอียด
15 ส.ค. 2559 17:26 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรืออภิสรา นารี) รายละเอียด
15 ส.ค. 2559 17:24 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือสุชาดา นารี) รายละเอียด
01 ส.ค. 2559 17:11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 รายละเอียด
01 ส.ค. 2559 17:11 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2559 รายละเอียด
01 ส.ค. 2559 17:10 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
26 ก.ค. 2559 17:03 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือชโลธร นารี) รายละเอียด
20 ก.ค. 2559 17:14 รายงานการเลิกบริษัทย่อย รายละเอียด
12 ก.ค. 2559 17:03 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ("Rights Offering") รายละเอียด
07 ก.ค. 2559 17:22 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตันลำที่สี่จากอู่ต่อเรือ Sanfu รายละเอียด
17 พ.ค. 2559 17:02 รายงานการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 2 ฉบับ สำหรับตัวเรือหมายเลข SAM14025B และหมายเลข SAM14026B ซึ่งได้ลงนามกับอู่ต่อเรือ Sainty รายละเอียด
09 พ.ค. 2559 17:10 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือธาริณี นารี) รายละเอียด
25 เม.ย. 2559 17:02 รายงานการแก้ไขสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ 1 ฉบับสำหรับตัวเรือหมายเลข SF130130 กับ อู่ต่อเรือ Sanfu รายละเอียด
21 เม.ย. 2559 17:02 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตันลำที่สาม จากอู่ต่อเรือ Sanfu รายละเอียด
05 เม.ย. 2559 17:34 รายงานการได้รับอนุมัติการผ่อนปรนจากธนาคารสำหรับการดำรงอัตราส่วนตามข้อกำหนดทางการเงินบางข้อและรายงานข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
04 เม.ย. 2559 17:08 การลงนามสัญญาระงับข้อพิพาท จำนวน 4 ฉบับ ระหว่างบริษัทฯ กับ อู่ต่อเรือ Sanfu รายละเอียด
31 มี.ค. 2559 08:25 แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 รายละเอียด
30 มี.ค. 2559 19:20 รายงานการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 2 ฉบับ สำหรับตัวเรือหมายเลข SAM14023B และหมายเลข SAM14024B ซึ่งได้ลงนามกับอู่ต่อเรือ Sainty รายละเอียด
22 มี.ค. 2559 08:42 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือฝนธิดา นารี) รายละเอียด
16 มี.ค. 2559 17:02 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือมาธวี นารี) รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 17:01 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือเอมวิกา นารี) รายละเอียด
24 ก.พ. 2559 17:03 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือชลลดา นารี) รายละเอียด
24 ก.พ. 2559 17:02 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
08 ก.พ. 2559 18:50 กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 งดจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้ รายละเอียด
08 ก.พ. 2559 13:01 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือศรัณยา นารี) รายละเอียด
29 ม.ค. 2559 17:05 รายงานการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 2 ฉบับ สำหรับตัวเรือหมายเลข SAM14021B และหมายเลข SAM14022B ซึ่งได้ลงนามกับอู่ต่อเรือ Sainty รายละเอียด
25 ม.ค. 2559 17:12 การจองซื้อและออกหุ้นกู้ รายละเอียด
22 ม.ค. 2559 17:03 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ("Rights Offering") รายละเอียด
08 ม.ค. 2559 08:14 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 มกราคม 2559 รายละเอียด
06 ม.ค. 2559 17:01 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ขนาด 38,500 เดทเวทตัน จำนวน 1 ลำ จากอู่ต่อเรือ Shanhaiguan รายละเอียด
04 ม.ค. 2559 17:04 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือพลอยไพลิน นารี) รายละเอียด
22 ธ.ค. 2558 17:02 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 1 ลำ (เรือสุจิตรา นารี) รายละเอียด
03 ธ.ค. 2558 17:04 รายงานการเลิกบริษัทย่อย รายละเอียด
16 พ.ย. 2558 17:29 รายงานการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 2 ฉบับ สำหรับตัวเรือหมายเลข SAM14019B และหมายเลข SAM14020B ซึ่งได้ลงนามกับอู่ต่อเรือ Sainty รายละเอียด
05 พ.ย. 2558 17:48 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 รายละเอียด
28 ต.ค. 2558 17:04 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตันลำที่สอง จากอู่ต่อเรือ Sanfu รายละเอียด
27 ต.ค. 2558 17:02 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด 63,345 เดทเวทตันลำแรก จากอู่ต่อเรือ Sanfu รายละเอียด
27 ต.ค. 2558 08:25 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
13 ต.ค. 2558 17:10 รายงานการลงนามสัญญาระงับข้อพิพาท จำนวน 2 ฉบับ ระหว่างบริษัทฯ กับอู่ต่อเรือ Sanfu รายละเอียด
06 ต.ค. 2558 17:07 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รายละเอียด
01 ต.ค. 2558 17:02 เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 รายละเอียด
22 ก.ย. 2558 17:08 รายงานการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ของบริษัทฯ รายละเอียด
14 ก.ย. 2558 17:02 รายงานการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 2 ฉบับ สำหรับตัวเรือหมายเลข SAM14017B และหมายเลข SAM14018B ซึ่งได้ลงนามกับอู่ต่อเรือ Sainty รายละเอียด
01 ก.ย. 2558 18:16 รายงานการแก้ไขสัญญาเงินกู้วงเงิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร DNB และ ธนาคาร Export-Import Bank of China รายละเอียด
03 ส.ค. 2558 18:14 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ("Rights Offering") รายละเอียด
29 ก.ค. 2558 13:28 รายงานข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
28 ก.ค. 2558 13:44 รายงานการจัดตั้งโครงการการออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500 ล้านเหรียญสิงคโปร์ รายละเอียด
23 มิ.ย. 2558 12:51 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1) (F53-5) รายละเอียด
12 มิ.ย. 2558 07:14 รายงานการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจานวน 1 ลำ (เรือบุณฑริกา นารี) รายละเอียด
11 มิ.ย. 2558 08:54 หุ้นเพิ่มทุนของ PSL เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มิถุนายน 2558 รายละเอียด
10 มิ.ย. 2558 12:57 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) (F53-5) รายละเอียด
03 มิ.ย. 2558 08:32 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2558 รายละเอียด
29 พ.ค. 2558 08:28 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
14 พ.ค. 2558 18:24 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
30 เม.ย. 2558 17:11 รายงานการรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ขนาด 38,500 เดทเวทตัน จำนวน 1 ลำ จากอู่ต่อเรือ Shanhaiguan รายละเอียด
29 เม.ย. 2558 09:22 กำหนดวัน Record Date วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ("Rights Offering") และใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1 (แก้ไข pdf file) รายละเอียด
28 เม.ย. 2558 17:38 กำหนดวัน Record Date วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ("Rights Offering") และใบสำคัญแสดงสิทธิ PSL-W1 รายละเอียด
16 เม.ย. 2558 17:03 แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
10 เม.ย. 2558 17:28 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
31 มี.ค. 2558 17:10 แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
26 มี.ค. 2558 18:08 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
16 มี.ค. 2558 17:33 รายงานการแก้ไขสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ 4 ฉบับกับอู่ต่อเรือ Sanfu รายละเอียด
09 มี.ค. 2558 12:40 เพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (แก้ไข pdf file) รายละเอียด
09 มี.ค. 2558 08:55 เพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
23 ก.พ. 2558 13:19 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
10 ก.พ. 2558 19:25 รายงานการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ของบริษัทฯ รายละเอียด
30 ม.ค. 2558 17:57 กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย รายละเอียด
06 ม.ค. 2558 17:39 รายงานการรับมอบเรือขนส่งซีเมนต์ลำสุดท้ายจากอู่ต่อเรือในประเทศจีน รายละเอียด

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800