วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563
ช่องทางติดต่อโดยตรงของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ) สำหรับการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ หรือคำร้องเรียนพิเศษต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องของผู้บริหาร , การกระทำผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฏหมาย และอื่น ๆ  โดยสามารถส่งข้อความไปที่คุณธีระ  วิภูชนิน  กรรมการอิสระ    ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสามารถส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

นายธีระ  วิภูชนิน
256  ถนนลาดพร้าว ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800