วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 

“บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยในส่วนของเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป”

 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

 

 

Dividend-2016Q1-TH


 
ประวัติการจ่ายเงินปันผล

 

ปี งวดการจ่ายเงินปันผล  เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น
(บาท)
(ตามที่ประกาศ)
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)
 **เงินปันผลต่อหุ้น
(หลังปรับปรุง)
(บาท) 
ประเภทการจ่ายเงินปันผล Payment Date Ex-dividend Date
2557 ระหว่างกาล                     0.10                  0.20                  0.20 เงินสด 29/08/2557 13/08/2557
ระหว่างกาล                     0.10 เงินสด 29/05/2557 12/05/2557
2556 งวดสุดท้าย                     0.10                  0.40                  0.40 เงินสด 11/04/2557 20/02/2557
ระหว่างกาล                     0.10 เงินสด 28/11/2556 13/11/2556
ระหว่างกาล                     0.10 เงินสด 28/08/2556 13/08/2556
ระหว่างกาล                     0.10 เงินสด 29/05/2556 13/05/2556
2555 งวดสุดท้าย                     0.10                  0.40                  0.40 เงินสด 11/04/2556 15/02/2556
ระหว่างกาล                     0.10 เงินสด 03/12/2555 19/11/2555
ระหว่างกาล                     0.10 เงินสด 03/09/2555 17/08/2555
ระหว่างกาล                     0.10 เงินสด 12/06/2555 25/05/2555
2554 งวดสุดท้าย                     0.15                  0.55                  0.55 เงินสด 05/04/2555 16/02/2555
ระหว่างกาล                     0.15 เงินสด 01/12/2554 16/11/2554
ระหว่างกาล                     0.15 เงินสด 02/09/2554 17/08/2554
ระหว่างกาล                     0.10 เงินสด 08/06/2554 24/05/2554
2553 งวดสุดท้าย                     0.22                  0.87                  0.87 เงินสด 25/03/2554 08/02/2554
ระหว่างกาล                     0.20 เงินสด 30/11/2553 15/11/2553
ระหว่างกาล                     0.20 เงินสด 02/09/2553 17/08/2553
ระหว่างกาล                     0.25 เงินสด 04/06/2553 18/05/2553
2552 งวดสุดท้าย                     0.60                  1.80                  1.80 เงินสด 29/03/2553 12/02/2553
ระหว่างกาล                     0.40 เงินสด 04/12/2552 19/11/2552
ระหว่างกาล                     0.40 เงินสด 02/09/2552 17/08/2552
ระหว่างกาล                     0.40 เงินสด 08/06/2552 22/05/2552
2551 งวดสุดท้าย                     0.80                  2.80                  2.80 เงินสด 27/03/2552 17/02/2552
ระหว่างกาล                     0.75 เงินสด 12/12/2551 25/11/2551
ระหว่างกาล                     0.75 เงินสด 11/09/2551 26/08/2551
ระหว่างกาล                     0.50 เงินสด 17/06/2551 02/06/2551
2550 งวดสุดท้าย                     0.75                  2.25                  2.25 เงินสด 10/04/2551 04/03/2551
ระหว่างกาล                     0.50 เงินสด 13/12/2550 27/11/2550
ระหว่างกาล                     0.50 เงินสด 07/09/2550 29/08/2550
ระหว่างกาล                     0.50 เงินสด 05/06/2550 22/05/2550
2549 งวดสุดท้าย                     1:1                  1.00                  2.56 หุ้นสามัญ 02/05/2550 30/03/2550
งวดสุดท้าย                     2.11                  4.11 เงินสด 02/05/2549 30/03/2549
ระหว่างกาล                     1.00 เงินสด 19/12/2549 30/11/2549
ระหว่างกาล                     1.00 เงินสด 22/09/2549 07/09/2549
2548 งวดสุดท้าย                     1.55                  3.05                  1.53 เงินสด 19/05/2549 28/03/2549
ระหว่างกาล                     1.50 เงินสด 16/09/2548 05/09/2548
2547 งวดสุดท้าย                     1.55                  2.55                  1.28 เงินสด 13/05/2548 04/04/2548
ระหว่างกาล                     1.00 เงินสด 16/09/2547 02/09/2547
2546* งวดสุดท้าย                     0.75                  1.25                  0.63 เงินสด 28/05/2547 12/05/2547
ระหว่างกาล                     0.50 เงินสด 17/12/2546 28/11/2546
               
หมายเหตุ:              
*  ตั้งแต่ปี 2546 มูลค่าที่ตราไว้เปลี่ยนเป็น 1 บาทต่อหุ้น        
** เงินปันผลที่แสดงได้มีการปรับปรุงรวมหุ้นปันผลที่จ่ายในอัตรา 1 ต่อ 1      
ไม่มีประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2557 และไม่มีประกาศจ่ายเงินปันผลในปี 2558 และในไตรมาส 1/2559    

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800