วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

 

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้

การออกหุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

สัญลักษณ์ตราสารหนี้ (สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)

PSL211A
วงเงินหุ้นกู้ที่ออก 3,590 ล้านบาท
ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
วันที่เสนอขาย 22 มกราคม 2559
เสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไป
มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย
อายุหุ้นกู้ 5 ปี
วันครบกำหนดไถ่ถอน 22 มกราคม 2564
อัตราดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว) ร้อยละ 5.25 ต่อปี
วันกำหนดการชำระดอกเบี้ย ทุกไตรมาส
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดชำระ ไม่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออก 1.  BBB- โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
2.  BB+  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
3.  BB+  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

4.  BB  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Filing sfa2 y

การออกหุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ตามข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563)

สัญลักษณ์ตราสารหนี้ (สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)

PSL206A
วงเงินหุ้นกู้ที่ออก 1,960 ล้านบาท
ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
วันที่เสนอขาย 9 ธันวาคม 2559
เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันและผุ้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าที่ตราไว้ 800 บาทต่อหน่วย
อายุหุ้นกู้ 5 ปี
วันครบกำหนดไถ่ถอน 9 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว) ร้อยละ 6.50 ต่อปี
วันกำหนดการชำระดอกเบี้ย ทุกไตรมาส
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดชำระ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออก ไม่ได้จัดอันดับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PSL206A

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PSL206A ครั้งที่ 1/2563 sfa2 y

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800