วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2563

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่

ชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

 

บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

442,857,535

28.40%

442,857,535

28.40%

 

บริษัท เกรนเทรด จำกัด

130,086,266

8.34%

130,086,266

8.34%

 

นางสาวนิชิต้า ชาห์ *

108,054,537

6.93%

108,054,537

6.93%

 

บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด

11,465,009

0.74%

11,465,009

0.74%

 

Eastern Energy Pte Ltd.

555,000

0.04%

555,000

0.04%

1

รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยและอยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลชาห์ ** / ***

693,018,347

44.45%

693,018,347

44.45%

2

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม
(รวมหุ้นที่ถือโดยบริษัทหลักทรัพย์) ***

131,476,275

8.43%

131,476,275

8.43%

3

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

74,793,059

4.80%

76,607,552

4.91%

4

STATE STREET EUROPE LIMITED

58,345,062

3.74%

21,169,234

1.36%

5

WGI Emerging Markets Smaller Companies Fund, LLC.

36,661,800

2.35%

30,580,200

1.96%

6

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล

18,522,500

1.19%

9,402,400

0.60%

7

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

16,019,237

1.03%

18,615,763

1.19%

8

BANQUE PICTET & CIE SA

14,428,500

0.91%

14,530,700

0.93%

9

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค

13,860,400

0.89%

10,690,700

0.69%

10

กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ. กรุงศรี จำกัด

12,760,500

0.82%

-

0.00%

11

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

(นอกจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ข้างต้น)

489,395,185

31.38%

553,200,691

35.48%

รวมทั้งหมด

1,559,291,862

100.00%

1,559,291,862

100.00%

ผู้ถือหุ้น : 6,093 ราย

ผู้ถือหุ้น : 5,692 ราย

หมายเหตุ :

*  น.ส. นิชิต้า ชาห์ ผู้ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ และเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เกรนเทรด จำกัด และบริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด
**  ตระกูลชาห์ ประกอบไปด้วย 1. นางสาวนิชิต้า ชาห์   2. นางสาวสมิหรา ชาห์   3. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์  4. นางแองเจอลี่ กิริต ชาห์
***  ไม่มีข้อตกลง (shareholder agreement) ระหว่างผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 และ 2

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

"บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยในส่วนของเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป"

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800