วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2563

 

 

กองเรือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

 

ลำที่

ชื่อเรือ

สัญชาติ

ปีที่สร้าง พ.ศ.

ขนาดระวาง
บรรทุก

*มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

**มูลค่าที่
เอาประกันภัย
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

1 รัตนะ นารี ไทย 2545 28,442 7.51 7.60
2 รจเรข นารี ไทย 2548 29,870 12.27 11.60
3 นลินี นารี ไทย 2548 31,699 13.66 12.50
4 จามจุรี นารี ไทย 2548 33,733 12.01 10.80
5 จรณา นารี ไทย 2548 33,720 12.14 11.00
6 มุกดา นารี ไทย 2552 30,162 13.13 12.00
7 มยุรี นารี ไทย 2551 30,193 11.71 10.50
8 มัลลิกา นารี ไทย 2551 30,195 11.85 10.60
9 ล้านนา นารี ไทย 2555 33,843 14.83 14.00
10 ลติกา นารี ไทย 2555 33,869 14.89 14.00
11 อนัญญา นารี สิงคโปร์ 2554 33,857 22.14 21.50
12 เบญจมาศ นารี สิงคโปร์ 2555 33,780 22.59 21.00
13 จินตนา นารี สิงคโปร์ 2556 33,945 18.82 17.00
14 วิภา นารี สิงคโปร์ 2558 38,851 19.02 17.70
15 วิยะดา นารี สิงคโปร์ 2559   38,716 19.64 18.50
เรือขนาดแฮนดี้ไซส์-15 ลำ รวม 494,875 226.21 210.30
ค่าเฉลี่ย 32,992 15.08 14.02
16 กาญจนา นารี ไทย 2554 56,920 20.45 19.20
17 กิระณา นารี ไทย 2554 56,823 20.52 19.40
18 วริษา นารี ไทย 2553 53,839 10.89 10.50
19 วริยา นารี ไทย 2554 53,833 11.77 11.50
20 วิกานดา นารี ไทย 2556 53,857 14.07 13.60
21 อภิรดี นารี สิงคโปร์ 2555 56,512 21.16 19.50
22 บารนี นารี สิงคโปร์ 2555 56,441 21.02 19.30
23 ชญานี นารี สิงคโปร์ 2555 56,548 20.82 19.00
24 ดารณี นารี สิงคโปร์ 2555 56,588 21.02 19.30
เรือขนาดซุปราแมกซ์-9 ลำ รวม 501,361 161.72 151.30
ค่าเฉลี่ย 55,707 17.97 16.81
25 อินทิรา นารี ไทย 2557 63,468 23.40 22.20
26 อิสรา นารี ไทย 2557 63,516 23.41 22.20
27 สริตา นารี ไทย   2558 62,964 22.98 22.30
28 สาริกา นารี ไทย 2558 63,023 22.85 22.20
29 สาวิตรี นารี สิงคโปร์ 2559 63,016

22.88

22.50
30 สวิตา นารี สิงคโปร์ 2559 62,970 23.38 22.50
31 สุนิสา นารี ไทย 2559 63,007 23.50 22.50
32 สโรชา นารี สิงคโปร์ 2560 63,047 24.41 24.00
เรือขนาดอัลตราแมกซ์-8 ลำ รวม 505,011 186.81 180.40
ค่าเฉลี่ย 63,126 23.35 22.55
33 อภิญญา นารี สิงคโปร์ 2557 21,136 20.03 26.75
34 บุญญา นารี สิงคโปร์ 2557 21,159 20.62 26.75
35 ชัญญา นารี สิงคโปร์ 2557 21,114 20.38 26.50
36 ดนยา นารี สิงคโปร์ 2558 21,149 21.11 28.00
เรือขนส่งซีเมนต์-4 ลำ รวม 84,558 82.14 108.00
ค่าเฉลี่ย 21,140 20.54 27.00
36 ลำ รวม 1,585,805 656.88 650.00
 ค่าเฉลี่ย 44,050 18.25 18.06

หมายเหตุ

* มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
** มูลค่าที่เอาประกันภัย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

 

 

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800