วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2563

 

ธุรกิจเจ้าของเรือ

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“พีเอสแอล”) เป็นบริษัทเดินเรือที่ดำเนินธุรกิจเป็นเจ้าของเรือและบริหารจัดการเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดแฮนดี้ไซส์ ขนาดซุปราแมกซ์ และขนาดอัลตราแมกซ์สำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองในตลาดการเดินเรือแบบไม่ประจำเส้นทาง   พีเอสแอลก่อตั้งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2532 และเริ่มดำเนินธุรกิจในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2534 หลังจากที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พีเอสแอลเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2536

แผนจัดซื้อเรือได้เริ่มดำเนินการมาหลายช่วงดังนี้

ช่วงแรก พีเอสแอล ได้ซื้อเรือจำนวน 7 ลำมีขนาดระวางบรรทุกรวม 101,925 เดทเวทตัน เรือทั้งหมดเป็นเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองและขนส่งสินค้าทั่วไป มีขนาดระหว่าง 10,000 - 20,000 เดทเวทตัน 

ช่วงที่สอง 7 เดือนต่อมาบริษัทฯ ได้ทำการขยายกองเรือ โดยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2534 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2535  ได้ซื้อเรือเพิ่มจำนวน 6 ลำเข้ามาในกองเรือ กองเรือใหม่นี้เป็นขนาดและประเภทแบบเดียวกับกองเรือชุดแรก ทำให้มีขนาดระวางบรรทุกรวมเพิ่มขึ้น 102,107 เดทเวทตัน 

ช่วงที่สาม ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2535 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 มีการเพิ่มเรือประเภทและขนาดแบบเดิมเข้ามาในกองเรืออีก 10 ลำทำให้มีขนาดระวางบรรทุกเพิ่มขึ้นอีก 185,923 เดทเวทตัน 

ช่วงที่สี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2541 เป็นช่วงขยายกองเรือถึงจำนวน 48 ลำ

จากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียเมื่อกลางปี พ.ศ. 2540 ทำให้ตลาดขนส่งสินค้าทางทะเลตกต่ำลงไปด้วย พีเอสแอลจึงได้เริ่มดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และลดส่วนของงบดุลลง จากปี พ.ศ. 2542 จนถึงไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2546 พีเอสแอลได้ปรับลดงบดุลลงและมีขนาดกองเรืออยู่ที่ 28 ลำ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ช่วงการขยายกองเรือในระยะต่อไป บริษัทฯ ได้ขยายกองเรือจากจำนวน 28 ลำในปี พ.ศ. 2546 เป็น 54 ลำในกลางปี พ.ศ. 2548 ต่อมาในช่วงวิกฤตสินเชื่อซับไพรม์ บริษัทฯ ได้ขายเรือจำนวน 10 ลำในปี พ.ศ. 2550 และขายอีก 25 ลำในปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 มีเรือ 2 ลำที่เพิ่มเข้ามาในกองเรือของบริษัทฯ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2553 กองเรือของบริษัทฯ มีเรือ จำนวน 21 ลำ หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เริ่มสร้างแผนการปรับลดอายุกองเรือ ดังต่อไปนี้

 
  • ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556
:    รับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ขนาดแฮนดี้ไซส์ จำนวน 3 ลำ จากอู่ต่อเรือ ABG
 
  • ระหว่างปี พ.ศ. 2555
: รับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ขนาดซุปราแมกซ์ จำนวน 4 ลำ จากอู่ต่อเรือ Guoyu
 
  • ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556
: รับมอบเรือที่ซื้อมาจากผู้ขายหลายราย จำนวน 12 ลำ
 
  • ระหว่างปี พ.ศ. 2557
: ขายเรือขนส่งซีเมนต์จำนวน 1 ลำ รับมอบเรือขนส่งซีเมนต์จำนวน 3 ลำ จากอู่ต่อเรือ Shanhaiguan และรับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดอัลตราแมกซ์จำนวน 2 ลำ จากอู่ต่อเรือ Sainty

 
  • ระหว่างปี พ.ศ. 2558
: รับมอบเรือขนส่งซีเมนต์จำนวน 1 ลำ และเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดแฮนดี้ไซส์จำนวน 1 ลำ จากอู่ต่อเรือ Shanhaiguan รับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดอัลตราแมกซ์จำนวน 2 ลำ จากอู่ต่อเรือ Sanfu และขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาดแฮนดี้ไซส์จำนวน 3 ลำ

 
  • ระหว่างปี พ.ศ. 2559
: รับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดแฮนดี้ไซส์จำนวน 1 ลำ จากอู่ต่อเรือ Shanhaiguan รับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดอัลตราแมกซ์จำนวน 3 ลำ จากอู่ต่อเรือ Sanfu และขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาดแฮนดี้ไซส์จำนวน 13 ลำ

 
  • ระหว่างปี พ.ศ. 2560
: รับมอบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดอัลตราแมกซ์จำนวน 1 ลำ จากอู่ต่อเรือ Sanfu และขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาดแฮนดี้ไซส์จำนวน 1 ลำ

ปัจจุบัน กองเรือของพีเอสแอลมีจำนวน 36 ลำ โดยมีขนาดระวางบรรทุกรวม 1,585,805 เดทเวทตัน สำหรับรายละเอียดของกองเรือปัจจุบันของบริษัทฯ โปรดดูที่ “กองเรือ

จากแผนการปรับลดอายุกองเรือ ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557 บริษัทฯได้ลงนามสัญญาสั่งต่อเรือหลายฉบับกับอู่ต่อเรือจีนหลายแห่ง ดังต่อไปนี้

 
  • สัญญาสั่งต่อเรือจำนวน 2 ฉบับ สำหรับสั่งต่อเรือสินค้าแห้งเทกองขนาดแฮนดี้ไซส์ จำนวน 2 ลำ กับอู่ต่อเรือ Shanhaiguan โดยมีกำหนดรับมอบเรือในปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับมอบเรือจำนวน 2 ลำแล้ว
 
  • สัญญาสั่งต่อเรือจำนวน 14 ฉบับ สำหรับสั่งต่อเรือสินค้าแห้งเทกองขนาดอัลตราแมกซ์ จำนวน 14 ลำ กับ อู่ต่อเรือ Sainty โดยมีกำหนดรับมอบเรือในระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับมอบเรือจำนวน 2 ลำแล้วในปี พ.ศ. 2557 ในปี พ.ศ 2558 - พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือจำนวน 12 ฉบับ เนื่องจากการส่งมอบเรือล่าช้าเกินกำหนด
 
  • สัญญาสั่งต่อเรือจำนวน 10 ฉบับ สำหรับสั่งต่อเรือสินค้าแห้งเทกองขนาดอัลตราแมกซ์ จำนวน 10 ลำ กับอู่ต่อเรือ Sanfu โดยมีกำหนดรับมอบเรือในระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับมอบเรือจำนวน 6 ลำ ในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 และบริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือจำนวน 3 ฉบับในปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากการส่งมอบเรือล่าช้าเกินกำหนด สัญญาสั่งต่อเรือลำสุดท้ายถูกยกเลิกอัตโนมัติในปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากอู่ต่อเรือ Sanfu ไม่สามารถปฏิบัติตามหนึ่งในเงื่อนไขได้

สำหรับรายละเอียดเรือสั่งต่อใหม่ของบริษัทฯ โปรดดูที่ “เรือสั่งต่อใหม่

 

 

ผู้บริหารเรือ

บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด (“เกรท เซอร์เคิล”) เป็นบริษัทย่อยของพีเอสแอล เกรท เซอร์เคิลตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2531 เพื่อให้บริการการจัดการด้านเทคนิคแก่เรือที่ “บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)” เป็นเจ้าของ รูปแบบการจัดการนี้เริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2531 ด้วยการบริหารกองเรือ 5 ลำ ในปี พ.ศ. 2548 เกรท เซอร์เคิล ได้ดำเนินกิจการไปด้วยดีโดยมีเรือถึง 61 ลำภายใต้การบริหารงานด้านเทคนิค ซึ่งรวมถึงเรือขนส่งสินค้าเทกอง (Bulk Carriers), เรือระวาง 2 ชั้น (Tween-Deckers), เรือขนส่งสินค้าทั่วไป (General Cargo) และเรือขนส่งสินค้าพิเศษ เช่น เรือขนส่งซีเมนต์ (Cement Carrier) ซึ่งนายไจปาล มันสุขานี เป็นกรรมการของ เกรท เซอร์เคิล ได้ร่วมงานกับบริษัทพร้อมทั้งได้สร้างทีมงานที่เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของบริษัทนี้ สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชมได้ที่เว็บไซต์เกรทเซอร์เคิล

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800